Aturada acadèmica

Què és una aturada acadèmica?

L'aturada acadèmica és un dret de l'estudiantat recollit en l'article 34.p de la Llei del Sistema Universitari (LOSU), en l'article 2.2.e de la Normativa d'avaluació i qualificació dels aprenentatges dels graus i màsters de la UdL i en el capítol XII del Reglament del Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida.

L'article 31 del Reglament del CEUdL defineix l'aturada acadèmica com el cessament voluntari i prèviament acordat per part de l’estudiantat de les seues obligacions acadèmiques amb l’objectiu de defensar els seus drets, interessos i reivindicacions, en els termes que estableix aquest reglament. 

Quins tipus de aturada acadèmica existeixen? A qui afecten?

Existeixen tres tipus modalitats d'aturada acadèmica, segons la seva afectació:

  • ATURADA ACADÈMICA GENERAL: Afecta a tots els centres de la UdL, i és convocada a petició del Ple del CEUdL.
  • ATURADA ACADÈMICA PARCIAL DE CENTRE: Afecta a un o diversos centres de la UdL, i és convocada a petició dels Plens dels centres afectats.
  • ATURADA ACADÈMICA PARCIAL DE TITULACIÓ: Afecta a un o diverses titulacions de la UdL, i és convocada a petició dels Plens dels centres afectats.
Article 32 del Reglament del CEUdL
Quant dura una aturada acadèmica?

La durada d'una aturada acadèmica pot ser diferent per a cada ocasió, és per això, que la durada d'aquesta es definirà en el document de convocatòria. Cal tenir en compte que:

  • La durada màxima inicial d'una aturada acadèmica és de cinc dies lectius.
  • La durada pot ser prorrogada una única vegada.
  • No es pot convocar una aturada acadèmica pel mateix motiu en els 15 dies posteriors a la finalització d'una pel mateix motiu.
Articles 35.a i 38 del Reglament del CEUdL
Se suspenen les classes durant una aturada acadèmica?

NO, durant una aturada acadèmica les classes es continuen impartint amb normalitat, el docent té l'obligació d'acudir al seu lloc de treball i impartir el temari que consideri, no necessàriament s'ha d'avançar matèria. En el cas en el qual una aturada acadèmica coincideixi amb una vaga laboral, les classes podrien veure's interrompudes si el docent s'acull a la vaga.

Article 41.1 del Reglament del CEUdL
Es poden dur a terme proves avaluatives durant una aturada acadèmica? Com afecta l'avaluació?

NO, durant una aturada acadèmica no es vaig poder realitzar cap activitat avaluativa i NO es pot exigir assistència obligatòria a cap activitat acadèmica (pràctiques, seminaris, classes, etc).

Artícle 41.2 del Reglament del CEUdL: [...] S’ha de suspendre tota activitat avaluativa, l’obligatorietat d’assistència a classes magistrals, seminaris, pràctiques o qualsevol altra activitat universitària. Les activitats que, per motius tècnics, humans o materials, no es poden posposar, es poden desenvolupar amb l’autorització prèvia de l’òrgan convocant de l’aturada. En cas que no s’obtingui l’autorització, l’activitat en qüestió no s’ha de  tenir en compte en el còmput de la nota final de l’assignatura.

Pot un docent negar-se a complir amb una aturada acadèmica?

NO, una vegada l'aturada acadèmica ha estat aprovada pel Ple del CE corresponent i convocada per l'Equip de Coordinació del CEUdL, és d'obligat compliment per a tots els integrants de la comunitat universitària (PDI, PTGAS, Estudiantat). Qualsevol acte que tingui com a objectiu perjudicar els drets convivents durant la vigència d'una aturada acadèmica serà sancionada conforme a les normes de la UdL.

Article 41.1 del Reglament del CEUdL

Reglament del Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida