Consejo de Estudiantes Universitario del Estado (CEUNE)

El Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado és l’òrgan de deliberació, consulta i participació dels estudiants universitaris, davant el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.

El CEUNE compta amb la presència de representants de totes les universitats públiques i privades de l'Estat, així com associacions i sindicats implantats en diverses comunitats autònomes.


Funcions

  • Informar sobre les propostes polítiques del Govern en matèria d'estudis universitaris
  • Actuar com a interlocutor vàlid davant el Ministeri d'Universitats
  • Contribuir activament a la defensa dels drets de l ‘estudiantat
  • Vetllar per una adequada actuació dels òrgans de govern de les universitats en tot allò referent a drets i deures dels estudiants
  • Rebre, i si és el cas tramitar, queixes presentades pels estudiants universitaris
  • Elevar propostes al Govern de l'Estat.

Twitter: @CEUNE2