Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)

El Consell Interuniversitari de Catalunya és l'òrgan de coordinació del sistema universitari català i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat en matèria d'universitats. Creat el 1977, d'ençà el 2003 es troba regulat per la Llei d'Universitats de Catalunya (títol VIè), que el configura com a un instrument actiu de coordinació i gestió en termes clau, per a tot el sistema universitari i per al Govern de Catalunya.

Bàsicament, el CIC:

  • Gestiona i garanteix la igualtat d'oportunitats en l'accés a la universitat
  • Estableix els criteris per elaborar la programació universitària
  • Promou la internacionalització de les nostres universitats

Pàgina web: http://universitatsirecerca.gencat.cat/