CONSELL DE L'ESTUDIANTAT

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària

Universitat de Lleida

ACCEDIR A LA INTRANET DEL CEUdL

Visió i objectius

Què és el CEETSEA?

El Consell d'Estudiants de l'Escola Tècnica Superior de Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària (CEETSEA) és l'òrgan de consulta, deliberació, comunicació i representació dels estudiants oficials de l'escola (ETSEAFiV) de la Universitat de Lleida (UdL), als quals competeixen els assumptes relacionats tant amb la vida acadèmica com amb l'extensió universitària que implica els estudiants.


Quina és la nostra missió?

Des de la seva fundació el CEETSEA manté un ferm compromís amb el servei als estudiants de l'ETSEAFiV i la seva representació en els diferents Òrgans de Govern d'aquesta, orientant la seva activitat especialment a la defensa dels interessos i drets del conjunt dels estudiants. Per a això, el CEETSEA actua amb plena autonomia en l'àmbit de les seves competències i funcions, i actua amb ple compliment dels principis de col·laboració entre els diversos consells d'estudiants de centre i del Consell d'Estudiants de la Universitat de Lleida, amb els quals pot establir plans i programes d'actuació conjunts.


Quins són els nostres valors?

Els membres que integren el CEETSEA es comprometen amb la realització d'una activitat de representació apartidista, transparent, honesta i justa. Tots els nostres integrants exerceixen les seves activitats i funcions en una actitud de diàleg i respecte, tant cap a la institució a la qual pertanyen com cap a tots i cadascun dels membres que componen la comunitat universitària.


Quins són els nostres objectius?

  • Vetllar pel compliment dels drets i deures dels estudiants.
  • Potenciar la participació dels estudiants en tots els àmbits de la vida universitària.
  • Promoure que els estudiants rebin una formació acadèmica i humana de qualitat.
  • Participar en diverses associacions l'objectiu de les quals sigui la defensa dels interessos dels estudiants.


Activitats destacades i associacions

El nostre campus és conegut per les festes que organitza la promoció d’estudiants de 3r curs de cada grau, la més coneguda l’Agrònom de Ferro, consisteix en una gimcana on hi ha diferents proves relacionades amb el camp i les diferents titulacions que s’imparteixen a l’escola. També es fan altres esdeveniments com “l’Agrocastanyada” o “l’Agrocarnaval”. Altres promocions com la de veterinària, organitzen activitats com els “Vetesmorzars” i els “Vetbrenars”, per ajudar a financiar-se.

Equip de Coordinació

D'acord amb l'article 11 del Reglament del Consell de l'Estudiantat, l'Equip de Coordinació és l'òrgan de representació permanent del CEETSEA. Alhora és l'òrgan col·legiat que n'assumeix la tasca directiva i de decisió política. Actualment l'Equip de Coordinació està format per:Consulta aquí el registre històric de membres de l'òrgan.

Delegats i subdelegats

Què és un delegat?

Els delegats constitueixen la figura de representació estudiantil més pròxima a l'estudiantat. S'entén per delegat aquell estudiant elegit o designat entre els estudiants matriculats en un curs determinat en qualsevol de les titulacions oficials impartides per la Universitat de Lleida (UdL). Amb caràcter general el delegat ostenta la representació del seu curs, podent exercir la mateixa en els termes que estableix la normativa de representació estudiantil de la UdL.


Què és un subdelegat?

S'entén per subdelegat aquell estudiant que realitzés funcions de suport al delegat. En els casos d'absència o impediment temporal del delegat, assumirà temporalment les funcions d'aquest, no podent-se prolongar aquesta situació per un període superior a trenta dies, passats els quals haurà de procedir-se a l'elecció de nou delegat en els termes que estableix la normativa de representació estudiantil de la UdL


Estructura i elecció de delegats i subdelegats
Llistat de delegats i subdelegats
Reconeixement de Matèria Transversal

En cas d'haver estat delegat, subdelegat o delegat d'assignatura; pots sol·licitar el reconeixement dels crèdits de MT corresponents a través d'aquí.