CONSELL DE L'ESTUDIANTAT

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Universitat de Lleida

ACCEDIR A LA INTRANET DEL CEUdL

Visió i objectius

QUÈ ÉS EL CEFDET?

El Consell de l’Estudiantat de la Facultat de Dret, Economia i Turisme (CEFDET) és l’òrgan de representació dels estudiants que juntament amb els altres consells d'estudiants defensen els drets i interessos dels estudiants en diferents òrgans de govern de la Universitat de Lleida com el Claustre, Consell de Govern i altres comissions. Dins de la nostra facultat, portem a terme la representació en la Junta de Facultat, els Consells de Departament i totes les Comissions d’Estudis de Grau i de Màster on es decideixen els assumptes que afecten directament a la comunitat universitària. 


QUINS SON ELS NOSTRES OBJECTIUS?

  • Assessorar als estudiants en temes universitaris de la nostra competència
  • Defensar i fer valdre els drets dels estudiants en el seu dia a dia
  • Expressar la veu dels estudiants en els diferents òrgans de representació
  • Promoure activitats d'interès dirigides als estudiants

Equip de Coordinació

D'acord amb l'article 11 del Reglament del Consell de l'Estudiantat, l'Equip de Coordinació és l'òrgan de representació permanent del CEFDET. Alhora és l'òrgan col·legiat que n'assumeix la tasca directiva i de decisió política. Actualment l'Equip de Coordinació està format per:Consulta aquí el registre històric de membres de l'òrgan.


Delegats i subdelegats

Què és un delegat?

Els delegats constitueixen la figura de representació estudiantil més pròxima a l'estudiantat. S'entén per delegat aquell estudiant elegit o designat entre els estudiants matriculats en un curs determinat en qualsevol de les titulacions oficials impartides per la Universitat de Lleida (UdL). Amb caràcter general el delegat ostenta la representació del seu curs, podent exercir la mateixa en els termes que estableix la normativa de representació estudiantil de la UdL.


Què és un subdelegat?

S'entén per subdelegat aquell estudiant que realitzés funcions de suport al delegat. En els casos d'absència o impediment temporal del delegat, assumirà temporalment les funcions d'aquest, no podent-se prolongar aquesta situació per un període superior a trenta dies, passats els quals haurà de procedir-se a l'elecció de nou delegat en els termes que estableix la normativa de representació estudiantil de la UdL


Estructura i elecció de delegats i subdelegats
Llistat de delegats i subdelegats
Reconeixement de Matèria Transversal

En cas d'haver estat delegat, subdelegat o delegat d'assignatura; pots sol·licitar el reconeixement dels crèdits de MT corresponents a través d'aquí.

Representació Externa

CONEDE & AEALCEE

El Consell de l'Estudiantat de la Facultat de Dret, Economia i Turisme participa activament en la representació de dues sectorials que, a nivell nacional, representen dues de les tres titulacions de la facultat: Dret i Economia.

Referent a la de Dret, el Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho (CONEDE) és l'associació d'estudiants de Dret més representativa en l’àmbit estatal, que acull a més de 80 universitats membre, i reuneix i representa als més de 120.000 estudiants de Dret d'Espanya. Tanmateix, té contacte assidu amb les principals institucions relacionades amb el seu objecte social, com son: el Ministeri d'Educació i de Justícia, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General de la Abogacía de España, entre d'altres.

Per més informació, podeu consultar la pàgina web: CONEDE

En relació a la d’econòmiques, la Asociación Española de Alumnos de Ciencias Económicas  y Empresariales (AEALCEE) és l’associació de representants d’estudiants de l’àmbit econòmic a nivell nacional; té per objectius:

  • Establir eines per la col·laboració i comunicació entre els sectors econòmics i les Universitats
  • Promoure la participació dels estudiants dins dels òrgans de la Universitat
  • Reivindicar i promoure la millora de la qualitat docent
  • Representar i treballar pels interessos i drets dels estudiants

Al seu torn, aquesta associació reuneix a més 40 universitats i representa a més de 250 mil estudiants arreu del territori nacional.

Per més informació: AEALCEE