CONSELL DE L'ESTUDIANTAT

Facultat de Medicina

Universitat de Lleida

ACCEDIR A LA INTRANET DEL CEUdL

Equip de Coordinació

D'acord amb l'article 11 del Reglament del Consell de l'Estudiantat, l'Equip de Coordinació és l'òrgan de representació permanent del CEFM. Alhora és l'òrgan col·legiat que n'assumeix la tasca directiva i de decisió política. Actualment l'Equip de Coordinació està format per:Consulta aquí el registre històric de membres de l'òrgan.

Els nostres objectius

- Representació: Defensar els interessos i preocupacions dels estudiants, així com vetllar pels seus drets.
- Serveis: Millorar els serveis i recursos disponibles per als estudiants, com a instal·lacions i suport acadèmic.
- Benestar: Donar suport a iniciatives que promoguin el benestar físic, mental i emocional dels estudiants.

Delegats i subdelegats

Què és un delegat?

Els delegats constitueixen la figura de representació estudiantil més pròxima a l'estudiantat. S'entén per delegat aquell estudiant elegit o designat entre els estudiants matriculats en un curs determinat en qualsevol de les titulacions oficials impartides per la Universitat de Lleida (UdL). Amb caràcter general el delegat ostenta la representació del seu curs, podent exercir la mateixa en els termes que estableix la normativa de representació estudiantil de la UdL.


Què és un subdelegat?

S'entén per subdelegat aquell estudiant que realitzés funcions de suport al delegat. En els casos d'absència o impediment temporal del delegat, assumirà temporalment les funcions d'aquest, no podent-se prolongar aquesta situació per un període superior a trenta dies, passats els quals haurà de procedir-se a l'elecció de nou delegat en els termes que estableix la normativa de representació estudiantil de la UdL


Què és un delegat d'assignatura

S’entén per delegat o delegada d’assignatura l’estudiant que han designat els estudiants matriculats en una assignatura en qualsevol de les titulacions oficials impartides per la UdL, ostenta la representació dins l'assignatura, podent exercir la mateixa en els termes que estableix la normativa de representació estudiantil de la UdL. Els delegats d’assignatura han de coordinar-se amb els delegats de curs.


Estructura i elecció de delegats i subdelegats
Llistat de delegats i subdelegats
Reconeixement de Matèria Transversal

En cas d'haver estat delegat, subdelegat o delegat d'assignatura; pots sol·licitar el reconeixement dels crèdits de MT corresponents a través d'aquí.